Menu

Pojmy

Pojistné období

Pojistné období

Pojistným obdobím rozumíme časové období, které je dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné. Dojde-li během této doby k pojistné události, pojistitel má povinnost uhradit náklady, které jsou stanovené ve smluvních podmínkách.

Dalším pojmem je pojistná doba, což je časový interval, na který je uzavřena pojistná smlouva. Uplyne-li tato doba, pojištění zanikne. U pojištění za jednorázové pojistné je pojistná doba a pojistné období totožné.

Další pojmy

Přepojištění - Následné pojistné - Oprávněná nebo obmyšlená osoba - Pojistná částka - Pojistná událost -

Aktuality ze světa pojištění